بخش نامه ها ، قوانین ، فایل ها ، فرم های اطلاعاتی ، جداول و...

بخش نامه ها
1 - طراحی وب سایت های سازمانهای دولتی و استانداری ها ، شاخص های طراحی و نحوه امتیاز دهی
بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای مفاد ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری - مورخ 1387/8/25
  دریافت فایل  

فرم های جمع آوری اطلاعات مرتبط با نرم افزار مدیریت سایت نت نگار
1 - فرم شماره 1140
جمع آوری اطلاعات صفحه : ساختار سازمانی
  دریافت فایل                 دریافت راهنمای تکمیل فرم  

2 - فرم شماره 1141
جمع آوری اطلاعات صفحه : تماس با ما
  دریافت فایل                 دریافت راهنمای تکمیل فرم  

3 - فرم شماره 1145
جمع آوری اطلاعات صفحه : معرفی شرکتها
  دریافت فایل  

مطالب مرتبط با طراحی سایت
1 - روانشناسی رنگ ها و طراحی سایت های اینترنتی
مطلب آموزشی
  دریافت فایل